• Публікації
 • Відео
 • Події
 • Оголошення
 • Контакти
 • Про проект
 • ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я В ЗОНІ
  ЧОРНОБИЛЯ
  Оздоровчі та екологічні програми, пов'язані з Чорнобильською зоною відчуження.

  Цей проект фінансується ЄВРОПЕЙСКОЮ КОМІСІЄЮ

  This project is financed by the EUROPEAN COMMISSION

  • Укр
  • Eng

  ЕКОЛОГІЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ ПРОГРАМИ В ЗОНІВІДЧУДЖЕННЯ
  ЗАКЛЮЧНІ ЗАХОДИ ЗА УЧАСТІ ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
  9-10 липня 2018 р.

  ДЕНЬ 1

  Поїздка в Чорнобиль та Іванків

  • 0715 Автобус класу люкс від’їжджає від готелю Інтерконтиненталь
  • 0715 Другий автобус від’їжджає від визначеного пункту (підтримка збоку JSO)

  смт Іванків

  • 0830 Прибуття в ресторан «Журавлі» на кавову та санітарну паузу
  • 0850 Від’їзд від «Журавлів» до Іванківської лікарні
  • 0900 Прибуття до Іванківської лікарні
  • 0900 – 1030 Відвідування лікарні
  • 1030 – 1100 Урочисте відкриття об’єкту членами Європарламенту
  • 1100 Від’їзд від лікарні до тепличного комплексу

  Теплиця

  • 1130 Прибуття до тепличного комплексу
  • 1130 – 1200 Огляд тепличного комплексу і зустріч з Кінцевим користувачем
  • 1200 Від’їзд з тепличного комплексу до м. Чорнобиля

  м. Чорнобиль

  • 1210 Прибуття до КПП на в’їзді в 30-км зону
  • 1230 Прибуття до готелю в м. Чорнобилі (друга санітарна зупинка і перерва на каву)
  • 1250 Від’їзд від готелю до установки спалювання
  • 1300 Прибуття до установки спалювання в Чорнобилі
  • 1300 – 1330 Огляд установки спалювання та зустріч з Кінцевим користувачем
  • 1330 Від’їзд з Чорнобиля до Іванкова

  смт Іванків

  • 1400 Прибуття в ресторан «Журавлі» на обід
  • 1400 – 1500 Фуршет
  • 1500 – 1515 Переїзд до Іванківської адміністрації
  • 1515 – 1545 Зустріч членів ЄП з представниками Іванківської ради та адміністрації
  • 1545 – 1615 Зустріч з громадськістю, огляд результатів проекту
  • 1615 – 1645 Короткі інтерв’ю за участі преси
  • 1645 Від’їзд з Іванкова до Києва
  • 1800 Прибуття до готелю в Києві

  ДЕНЬ 2

  Колоквіум, готель Інтерконтиненталь
  Київ, вул. Велика Житомирська, 2а

  • 0830 – 0900 Реєстрація, кава
  • 0900 – 0930 Вітальні промови
   • п. Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України
   • д-р Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров’я України
   • д-р Володимир Курпіта, Генеральний директор, Центр громадського здоров’я МОЗ України
   • п. Віталій Петрук, Голова ДАЗВ
   • п. Мішель Рівазі, член ЄП
   • п. Хуана Мера Кабейо, перший радник, керівник відділу програм зовнішньої допомоги "Соціальний та регіональний розвиток" Представництва ЄС в Україні,
  • 0900 – 0930Презентації експертів (10 хв. презентація та 5 хв. на запитання)
   • проф. В.Кашпаров, доктор біологічних наук, директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування
    Радіологічна ситуація в зоні відчуження та на прилеглих територіях в минулому і тепер
   • п. В.Петрук, Голова ДАЗВ
    Майбутнє зони відчуження
   • д-р О.Кадун, головний лікар Іванківської центральної лікарні
    Удосконалення діагностичних і терапевтичних заходів для дітей і дорослого населення Іванківського району з застосуванням сучасного медичного обладнання, наданого Європейським Союзом у рамках проекту.
   • проф. Ю.Бандажевський, Голова ради координаційно-аналітичного центру з екології та здоров'я, Іванків
    Моніторинг радіоактивності та стану здоров’я дітей і територій Іванківського та Поліського районів, його результати та основне спрямування заходів з профілактики онкологічних та серцево-судинних захворювань
    • Укр
    • Eng
   • д-р М.Мельничук, директор Центру здоров’я матері і дитини Іванківської центральної лікарні
    Сучасний центр здоров’я матері і дитини – важливий інструмент захисту здоров’я населення в Іванківському та Поліському районах
   • д-р Б.Бельґасем, дослідження політики охорони здоров’я, університетська клініка Клермон-Феррана, університет Клермон Овернь
    Перспективи моніторингу стану здоров’я матері і дитини в Іванківському та Поліському районах
    • Укр
    • Eng
    • Fra
   • д-р Н.Дубова, доцент Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
    Інформаційно-консультаційний центр гігієни харчування при Іванківській лікарні – головна ланка в профілактиці захворювань, пов’язаних із впливом радіоактивності.
   • проф. Л.Жербо, доктор мед. наук, дослідження політики охорони здоров’я, університетська клініка Клермон-Феррана, університет Клермон Овернь
    Пропозиції щодо продовження проекту; коротке обговорення
   • М.Рівазі, член ЄП
    Підсумки
  • 1145 – 1200 Коротка перерва на каву, преса встановлює обладнання
  • 1200 – 1230 Прес-конференція
  • 1230 – 1330 Фуршет, неформальне спілкування
  • 1330 Від'їзд членів ЄП з помічниками в аеропорт

  • Укр
  • Eng

  HEALTH AND ECOLOGICAL PROGRAMMES AROUND THE CHORNOBYL EXCLUSION ZONE
  FINAL EVENTS WITH PARTICIPATION OF MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (MEP)
  9 TH TO 10 TH JULY 2018

  DAY 1

  Trip to Chornobyl and Ivankiv

  • 0715 Executive Bus will depart Intercontinental Hotel
  • 0715 Second Bus will depart from a selected point – JSO to support

  Ivankiv City

  • 0830 Arrive Zhuravli Restaurant, for Coffee and restrooms
  • 0850 Depart Zhuravli for Ivankiv Hospital
  • 0900 Arrival at the Ivankiv Hospital
  • 0900 – 1030 Visit to the Hospital
  • 1030 – 1100 Project inauguration by Members of the European Parliament
  • 1100 Depart Hospital for Greenhouse Facility

  Greenhouse

  • 1130 Arrival at the Greenhouse Facility
  • 1130 – 1200 Tour of Greenhouse Facility and meeting with End-User
  • 1200 Depart GH Facility for Chornobyl City

  Chernobyl City

  • 1210 Arrival at 30KM entrance to the Zone
  • 1230 Arrival at Chornobyl Hotel (second comfort break/coffee)
  • 1250 Depart Chornobyl Hotel for Incinerator Facility
  • 1300 Arrival at the Chornobyl Incinerator Facility
  • 1300 – 1330 Tour of Incinerator Facility and meeting with the End-User
  • 1330 Depart Chornobyl City for Ivankiv

  Ivankiv City

  • 1400 Arrival Zhuravli Restaurant for Lunch
  • 1400 – 1500 Buffet Lunch
  • 1500 – 1515 Travel to Ivankiv Administration
  • 1515 – 1545 Meeting with the Ivankiv Council and Administration
  • 1545 – 1615 Public Meeting with an overview of the Project Results
  • 1615 – 1645 Stand-up Interviews with Press
  • 1645 Depart Ivankiv for Kyiv
  • 1800 Arrival Kyiv Hotel


  DAY 2

  Colloquium, Intercontinental Hotel
  2A Velyka Zhytomyrska Street, Kyiv

  • 0830 – 0900 Registration and Coffee
  • 0900 – 0930 Welcome Speeches
   • Mr Ostap Semerak, Minister of Ecology and Natural Resources of Ukraine,
   • Dr. Ulana Suprun, Acting Minister of Health of Ukraine,
   • Dr Volodymyr Kurpita, General Director of Public Health Centre of the Ministry of Health of Ukraine
   • Mr Vitalii Petruk, Head of SAUMEZ
   • Michèle Rivasi, MEP
   • Ms Juana Mera Cabello, First Councellor, Head of Operation Section "Social and Regional Development" of the EU Delegation to Ukraine,
  • 0900 – 0930Expert Presentations (10 min presentations with 5 minquestions)
   • Pr V. Kashparov, PhD Biology, Director of Ukrainian Scientific Research Institute of Agricultural Radiology
    Past and current radiological situation in the Exclusion Zone and adjacent territory
   • Mr V. Petruk, Head of SAUMEZ
    Future situation at the zone
   • Dr O. Kadun, Chief Doctor of the Ivankiv Central Hospital
    Improving diagnostic and therapeutic measures for children and the adult population in Ivankiv district, using modern medical equipment provided by the European Union in the framework of the project
   • Pr. Yu. Bandаzhevsky, Head of the Board of PI Coordinating and Analytical Center «Ecology and Health», Ivankiv
    The monitoring of radioactivity and the health status of children and territories of Ivankiv and Polesie Districts, its results and the basic orientations of the prevention measures of cancer and cardiovascular diseases
    • Eng
    • Укр
   • Dr M. Melnychuk, Director of the Mother and Child Protection Center of the Ivankiv Central Hospital
    The modern maternal and child health center - an important tool for protecting public health in Ivankiv and Polesie Districts
   • Dr B. Belgacem, Health policy research, University hospital of Clermont-Ferrand, University Clermont Auvergne
    Prospects for monitoring the state of maternal and child health in Ivankiv and Polesie Districts
    • Eng
    • Fra
    • Укр
   • Dr N. Dubova, Associate professor of Public Health, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk
    The Information and Consultation Center for Nutrition Hygiene at Ivankiv Hospital - the main link in the prevention of diseases related to exposure to radioactivity
   • Pr. L. Gerbaud, MD PhD, Health policy research, University hospital of Clermont-Ferrand, University Clermont Auvergne
    Proposals for the continuation of the project; short discussion
   • MEP M. Rivasi
    Conclusions
  • 1145 – 1200 Short Coffee Break for Press Set-up
  • 1200 – 1230 Press conference
  • 1230 – 1330 Buffet Lunch – Final Networking
  • 1330 MEPs and Assistants depart for airport